Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Joyce Dost – Opgemaakt november 2020.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Joyce Dost , ingeschreven in de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 62379216, levert diensten op het gebied van Onderwijs en communicatie zoals trainingen, workshops, coaching, communicatieadvies.
Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Joyce Dost  heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).
De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Joyce Dost  zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Joyce Dost .
De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Joyce Dost  haar diensten verleent.
De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Joyce Dost.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
Joyce Dost  behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening
Offertes van Joyce Dost  zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Joyce Dost  is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Joyce Dost  zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Joyce Dost  te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
De prijzen in de genoemde offertes zijn voor zakelijke opdrachtgevers exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Joyce Dost  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Joyce Dost , dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Joyce Dost  uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Joyce Dost , en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Joyce Dost  een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Joyce Dost  de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
Joyce Dost  zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Joyce Dost  niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door Joyce Dost  gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Joyce Dost  uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Joyce Dost . Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Joyce Dost  verschuldigd.
Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Joyce Dost , deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Joyce Dost  nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Joyce Dost  daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Joyce Dost  op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting en desgewenst eveneens kosteloos een telefoonaansluiting.
Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Joyce Dost.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
In de offerte van Joyce Dost  staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Joyce Dost  voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
De door Joyce Dost  opgegeven prijzen zijn exclusief voor zakelijke opdrachtgevers, en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Joyce Dost  te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.
De door Joyce Dost  opgegeven prijzen zijn inclusief voor particuliere opdrachtgevers.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
Het honorarium van Joyce Dost  en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Joyce Dost  steeds bij schriftelijke factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Joyce Dost  kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Joyce Dost  over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Joyce Dost  worden opgeschort, dit zonder dat Joyce Dost  dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Joyce Dost  in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Joyce Dost  of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Joyce Dost  te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Joyce Dost, dan is Joyce Dost gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Joyce Dost . Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Joyce Dost  gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Joyce Dost  niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de training workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.
Incompany trainingen, workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.
Workshop, training of presentatie in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop, training of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/training/presentatie. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop/training/presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/training/presentatie.
Coachtrajecten: annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100% van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan coachingstraject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan coachingtraject.
Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Joyce Dost  desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
Joyce Dost mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Joyce Dost  houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Joyce Dost  en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Joyce Dost  geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is Joyce Dost  nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Joyce Dost  rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, lesmaterialen en ontwerpen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Joyce Dost  voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Joyce Dost. Datzelfde geldt ook voor de door Joyce Dost uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Joyce Dost , tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Materialen en rapportages die in het kader van een opdracht worden ontwikkelt voor een opdrachtgever blijven ook eigendom van Joyce Dost. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze materialen en rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken,  tenzij in de opdrachtbevestiging duidelijk vermeld is dat hier andere afspraken over zijn gemaakt.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000 voor iedere overtreding en een boete van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15. Geheimhouding
Joyce Dost  is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Joyce Dost  houdt zich aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen
Joyce Dost  behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop / training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Joyce Dost.

 

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Joyce Dost Onderwijs en Communicatie
Den Hil 29
5845 HL Sint Anthonis
joyce@temacom.nl
Kvk: 62379216
BTW-Id : NL001961190B65

 

Sint Anthonis, november 2020

× Vragen?